Όροι Έκδοσης Εισιτηρίων

Όροι Κράτησης, Έκδοσης και Χρήσης Εισιτηρίων Μεταφοράς

1) Οι επιβάτες οφείλουν να βρίσκονται στο σημείο αναχώρησης 30’ τουλάχιστον πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή τους.

2) Δικαίωμα μεταφοράς έχουν μόνο οι επιβάτες που προσκομίζουν έγκυρο εισιτήριο. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο επιβάτης να προσκομίσει ένα έγκυρα εκδοθέν ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο θα λάβει μέσω email επιβεβαίωσης (μέσω της ηλεκτρονικής δ/νσης που έχει δηλώσει) με τον αριθμό κράτησης και τις λεπτομέρειες της κράτησης. Κύριο μέλημα του επιβάτη αποτελεί η φύλαξη του αποδεικτικού κράτησης.

3) Ένα εισιτήριο ισχύει για τη μεταφορά που καθορίζεται σε αυτό, από το σημείο αναχώρησης μέχρι το σημείο άφιξης και τυχόν ενδιάμεσες συμφωνηθείσες στάσεις, μέσω οποιουδήποτε σταθμού που προγραμματίστηκε κατά την αγορά του εισιτηρίου. Ο ναύλος που κατέβαλε ο επιβάτης αντιστοιχεί στο δρομολόγιο και στη θέση που φαίνεται στο εισιτήριο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης Μεταφοράς που συνήφθη μεταξύ του μεταφορέα (της Εταιρείας) και του επιβάτη.

4) Το εισιτήριο είναι αντικείμενο αξίας και ως εκ τούτου ο επιβάτης οφείλει να το φυλάσσει με επιμέλεια, οφείλει δε, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή απώλειας ή κλοπής.

5) Εισιτήριο τροποποιημένο ή αλλοιωμένο καθ οιονδήποτε τρόπο και, εφόσον η αλλοίωση ή τροποποίηση δεν συντελέστηκε από την Εταιρεία, δεν θεωρείται έγκυρο και θα πρέπει να ξαναεκδοθεί.

6) Εισιτήριο που τυχόν χάθηκε ή καταστράφηκε, μερικά ή ολικά, θα αντικαθίσταται εν όλω ή εν μέρει, κατά τους κανόνες της Εταιρείας, με την έκδοση νέου εισιτηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται άμεσα και απτά η έκδοση έγκυρου εισιτηρίου, και ότι δεν έχει λήξει η ισχύς του εισιτηρίου.

7) Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει μαζί του το εισιτήριο κατά τη διάρκεια της διαδρομής και να το επιδεικνύει στον οδηγό ή τον ελεγκτή, όποτε και εάν αυτό του ζητηθεί.

9) Τα εισιτήρια επιστροφής έχουν ισχύ ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης τους. Θα πρέπει ο επιβάτης να προσκομίσει το συγκεκριμένο εισιτήριο στον τόπο αναχώρησης του δρομολογίου και ο αρμόδιος υπάλληλος της Εταιρείας θα το θεωρήσει.

8) Εάν ένας επιβάτης επωφελείται έκπτωσης του ναύλου ή ναύλου που υπόκειται σε ειδικούς όρους (πολύτεκνη κάρτα, φοιτητική κάρτα κ.α.), ο επιβάτης πρέπει να είναι σε θέση καθ΄ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού να παρέχει τα κατάλληλα υποστηρικτικά έγγραφα και να αποδεικνύει την εγκυρότητά τους. Στην περίπτωση που ο επιβάτης δεν φέρει μαζί το αντίστοιχο αποδεικτικό της έκπτωσης τότε θα καταβάλει επιπλέον χρήματα για να καλύψει την τιμή του ολόκληρου εισιτηρίου.

10) Το εισιτήριο είναι έγκυρο για τη μεταφορά για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εκδόσεώς του. Όταν ο επιβάτης αδυνατεί να ταξιδέψει εντός της περιόδου ισχύος του εισιτηρίου του, είτε η διάρκεια ισχύος δεν παρατείνεται, είτε έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, αναλόγως την εκάστοτε πολιτική της Εταιρείας , κατόπιν επικοινωνίας μαζί της.

11) Εάν κάποιος επιβάτης δεν παρουσιαστεί την ημερομηνία αναχώρησης του δρομολογίου, για λόγους ανωτέρας βίας, η Εταιρεία θα του επιστρέψει μέρος του ποσού της συναλλαγής, αναλόγως την εκάστοτε πολιτική της, κατόπιν επικοινωνίας μαζί της.

12) Το εισιτήριο μπορεί να τροποποιηθεί όσον αφορά τη ημερομηνία του ταξιδιού ή να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα χωρίς καμία επιβάρυνση των προσώπων αυτών, εφόσον σε κάθε περίπτωση υπάρχει θεώρηση επί του εισιτηρίου από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εταιρείας και μόνον. Σε περίπτωση αιτήματος αλλαγής, ο επιβάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία εγκαίρως, τουλάχιστον ένα 24ωρο πριν την προγραμματισμένη αναχώρησή του, και η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογη προσπάθεια της μεταφοράς του σε κάποιο άλλο δρομολόγιο.

13) Οι ώρες δρομολογίων ενδέχεται να αλλάξουν. Είναι ευθύνη του επιβάτη να επικοινωνήσει με την Εταιρεία και να ελέγξει ότι το δρομολόγιο θα λειτουργήσει, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

14) Σε περίπτωση επιλογής θέσεων από τον επιβάτη η διάταξη των θέσεων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του λεωφορείου.

Κτελ ΘήβαςΚτελ Θήβας