Καριέρα

Η « ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.» ζητά οδηγούς αστικών λεωφορείων, με τόπο παροχής εργασίας στην ευρύτερη περιοχή Αχαρναί – Θρακομακεδόνες.

1. Γενικά προσόντα πρόσληψης

 • α. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή
  δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της
  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου ή να είναι ομογενείς ή
  υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα μηνών πριν
  από την πρόσληψή τους
 • β. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
 • γ. Οι Έλληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
  υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
 • δ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για
  κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών
  ουσιών και γενικά για εγκλήματα κατά των ηθών σε βαθμό πλημμελήματος.
  Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί, με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή
  για κάποιο από το παραπάνω αδικήματα.
 • ε. Θα αξιολογηθεί η προϋπηρεσία.

2. Ειδικά προσόντα πρόσληψης

 • α. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου κατ. Δ΄ , Π.Ε.Ι.
  ( Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ) σε ισχύ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
 • β. Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται. Η
  σχετική καταλληλόλητα πιστοποιείται από γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα
  ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικού
  πιστοποιητικού κατά την πρόσληψη.
  Γίνονται δεκτές αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα και ευκρινείς
  φωτοτυπίες Άδειας Οδήγησης και Κάρτας Ταχογράφου, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου
  2020 (από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8:30- 14:00), με κατάθεσή τους στην
  Έδρα της εταιρίας στην Θήβα – Εστίας 10 – Τ.Κ. 32200 είτε με courier είτε αυτοπροσώπως ,
  καθώς και με αποστολή τους μέσω email με τίτλο “ΑΙΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ” στο ktelthiv@otenet.gr .
  Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22620-26419